Wie zijn we

KRV vzw is in meerdere opzichten geen traditionele volleybalclub. Hieronder lees je meer over ons doel, onze betrachting en onze visie.

DOEL

Het Kessels Recreatief Volleybal vzw heeft als doel alle sportieve mensen uit (Groot-Nijlen en de brede regio rondom) Kessel de kans te geven om minstens éénmaal per week recreatief te volleyballen (bij voorkeur op vrijdagavond). De leden sporten op een ongedwongen manier en in een ontspannen en gezellige sfeer, op vrijwillige basis en zonder wekelijkse verplichting tot aanwezigheid. Hiervoor kan iedereen, vanaf 16 jaar, dame of heer, met een sportieve geest en wat balgevoel zich aanmelden via de info-pagina. KRV vzw zorgt voor infrastructuur, training en begeleiding. Voor KRV-leden die een grotere uitdaging zoeken wordt er deelgenomen door competitieteams (dames teams en heren teams) aan een regionale recreatieve competitie. Bij de oprichting werd erg bewust gekozen voor een bestaan buiten de klassieke volleybalverbonden. De club is principieel recreatief, niet competitief gericht, en een lidmaatschap bij “een verbond” kan de club meezuigen in de klassieke spiraal van financiële en competitieve verplichtingen.

DUURZAAM VOORTBESTAAN VAN DE CLUB

Om een duurzaam voortbestaan van de club te verzekeren streeft KRV een gezonde mix aan leden na, wat zich ook vertaalt in de opkomst op de wekelijkse training (vrijdag). Te veel competitieve, ervaren clubleden bij elkaar kunnen nieuwe, minder ervaren clubleden afschrikken. Te veel nieuwe, minder ervaren clubleden bij elkaar kunnen het voor de meer competitieve, ervaren leden minder aangenaam maken. Nieuwe leden zijn steeds welkom, maar indien zij op zoek zijn naar een uiterst competitieve uitdaging of te competitief ingesteld zijn, zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen bij een traditionele volleybalclub. De bestuursleden zullen er steeds over waken dat de clubleden met plezier en in een ongedwongen sfeer blijven deelnemen aan alle clubevenementen. Zij zijn uiteraard steeds een aanspreekpunt voor informatie of problemen.

PRIVACYVERKLARING (versie 1.1 – 22 mei 2018)

 1. Contact
  Gevolg gevend aan de Europese Regelgeving GDPR (Global Data Protection Regulation) zijn wij als Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw) verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring hierover vragen heeft of contact wenst op te nemen dan kan dit via:
  Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw), Voetweg, 22, 2560 Kessel (Nijlen)
  Mail : [email protected] Tel : 03-4806434
 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden door het Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw) (volleybaltrainingen, recreatieve volleybalontmoetingen, extra-sportieve activiteiten).
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, via e-mail om een vlotte en efficiënte berichtgeving te kunnen verzorgen en portkosten te besparen of via gewone post. Voor wie niet over een e-mailadres beschikt blijft een papieren versie per post verzonden altijd beschikbaar.
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid, dit is een wettelijke verplichting.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijkregisternummer
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, lichamelijke kenmerken (i.v.m G-sport)

  Onze databank waarin voornoemde gegevens opgeslagen zijn bevindt zich bij de Ledenadministratie van Sporta-Federatie vzw, Boomgaardstraat, 22, 2018 Antwerpen. Enkel de KRV-voorzitter en de KRV-secretaris/penningmeester hebben schrijftoegang tot deze bestanden, de overige KRV-bestuurders hebben enkel leestoegang. Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Statistische gegevens uit de databank zullen steeds anoniem worden verwerkt.

 3. Verstrekking aan verwerkers
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • de ledenadministratie en een verzekering van de leden voor lichamelijke letsels bij sportongevallen en een burgerlijke aansprakelijkheid.
  • het verzorgen van de internet-omgeving (webhosting)
   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • Verstrekking aan derden
   Wij zullen nooit door u verstrekte gegevens aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
  • Foto’s
   Op evenementen georganiseerd door het Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw) kunnen mogelijk foto’s genomen worden. Sommige van deze foto’s kunnen opgenomen worden op de website, u dient hiervoor de toestemming te geven. U heeft het recht ten allen tijde deze toestemming in te trekken.
  • Bewaartermijn
   Het Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
  • Uw rechten omtrent uw gegevens
   U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Bovenaan staat aangegeven hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen vragen u te legitimeren vooraleer wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  • Klachten
   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.
  • Wijziging Privacyverklaring
   Het Kessels Recreatief Volleybal vzw (KRV vzw) kan zijn Privacyverklaring ten allen tijde aanpassen of wijzigen. Wij houden u hiervan op de hoogte via de geëigende kanalen.

LEDEN

Na het betalen van hun lidgeld zijn de enthousiaste KRV-leden bij voorkeur regelmatig aanwezig op de vrijdagse trainingen. Met hun positieve ingesteldheid dragen ze bij aan de aangename en sportieve sfeer die ook door de trainer nagestreefd wordt. Ook vinden we het fijn dat onze leden deelnemen aan andere clubevenementen. Ze steken graag een handje toe en helpen spontaan waar het kan om trainingen en clubevenementen vlot te laten verlopen. De KRV-leden zijn zich bewust dat de bestuursleden zich vrijwillig inzetten voor het goed functioneren van de vereniging. Ieder lid dat zich graag kandidaat wenst te stellen voor een bestuursfunctie of leuke ideeën, opmerkingen of voorstellen heeft, kan daarover steeds met één van de bestuursleden contact opnemen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Ben je minstens 16 jaar, dame of heer, dan kan je je aanmelden op onze info-pagina, wij informeren je dan verder
 • Elke vrijdag, het hele jaar door, ook tijdens de vakanties
 • Van 19.30 tot 21.30 uur (half mei tot eind augustus: 20 – 22 uur)
 • In sporthal “De Putting”, Grote Puttingbaan, 8a, 2560 Kessel
 • Kostprijs voor ca. 52 weken recreatief volleybal 50 € (inclusief verzekering)
 • Competitiespelers en -speelsters betalen 70 € (dit kan enkel na overleg met de competitieleiding)
 • Thuiswedstrijden competitie: elke woensdagavond en zondagavond (volgens kalender) van half september tot begin mei

Weet je graag nog meer, contacteer ons via [email protected]